Nieuwsbrief VLR, juli 2021

Nieuwsbrief VLR, juli 2021

Geachte leden van de VLR,

Het bestuur wil u via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging.

Overlijden Huub Vermeer
Ons bereikte het trieste bericht dat Huub Vermeer op zondag 18 juli is overleden. Wij herinneren ons hem als een gepassioneerde fokker.
We wensen Nel en de familie veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Besluiten op de jaarvergadering
– Bestuursverkiezing: Theo Visser en Fernand de Willigen zijn herbenoemd in het bestuur (geen tegenkandidaten).
– Huishoudelijk Reglement: Is in deze versie niet goedgekeurd. Het bestuur maakt een aangepaste versie waarin artikel 7  wordt gewijzigd zodat er op een voor eenieder aanvaardbare wijze met amendementen wordt omgegaan.
Ook de instelling en benoeming van de verschillende commissies wordt in het HHR opgenomen.
– Reglement Geschillencommissie: Reglement is goedgekeurd door de ALV. Op de eerstvolgende ledenvergadering kunnen dan leden van de commissie benoemd worden. Kandidaten voor deze commissie kunnen zich opgeven bij de secretaris.
– Reglement Stamboekregistratie: Nog niet vastgesteld, er dienen nog een aantal (kleine) wijzigingen doorgevoerd te worden. Wij zullen het Reglement vervolgens aan RVO en aan de ledenvergadering voorleggen.
– Fokbeleid en Keuringseisen: Is ongewijzigd aangenomen. Versie van 3 juni, zoals meegestuurd bij de stukken voor de ALV.

Inspectie team
Op 17 juli is de eerste bijeenkomst geweest van het nieuwe inspectie team. Er ligt veel werk te wachten, want door het Corona jaar hebben we een flinke achterstand opgelopen in het schetsen van de kalveren. We zijn verheugd dat we een aantal nieuwe inspecteurs hebben kunnen vinden, deze moeten nog wel ingewerkt worden. 

Het nieuwe inspectie team bestaat nu uit: Theo Visser, Bouwina van Dam, Henk Joosten, Max Zwaneveld en Jan Middelkamp. In de komende editie van de Lakenvelder zullen de nieuwe inspecteurs zich aan u voorstellen. 

De taak van het inspectieteam zal naast het schetsen van de kalveren bestaan uit het adviseren van de leden (indien gewenst) m.b.t. stierkeuze. Hiervoor zullen we investeren in laptops waardoor de inspecteurs op uw bedrijf kunnen inloggen in ZooEasy en samen met u de stierkeuze bepalen. 
Verder willen we zoveel mogelijk informatie verzamelen om naar de toekomst meer op basis van data beslissingen te kunnen nemen, deze kunnen dan direct digitaal vastgelegd worden. Er zal een nieuwe indeling gemaakt worden welke inspecteur bij welk lid komt. Uitgangspunt hierbij is een regionale indeling met een evenwichtige verdeling en werklast. 

Theo Visser zal fungeren als centraal aanspreekpunt voor de inspectie, te bereiken via de mail op th.g.m.visser@gmail.com
Bouwina van Dam zal de werkzaamheden van Gert Nijkamp overnemen en alle invoer in ZooEasy op zich nemen.

Conform het nieuwe fokbeleid zoals vastgesteld in de ALV van 3 juni zullen voortaan alle dieren geschetst worden. Om u daarbij niet te veel op kosten te jagen hebben we besloten dat de vrouwelijke dieren die ‘R’ of ‘S’ kwalificatie en de mannelijke dieren die ‘S’ kwalificatie met stamboekcertificaat kijgen, gefactureerd worden door het FHRS. Alle dieren worden dus geschetst, maar ‘O’ dieren en MNL ‘R’ dieren worden niet in rekening gebracht.

Voor dekstieren is het belangrijk dat de afstamming geverifieërd is, vandaar dat MNL dieren wel het stempel ‘S’ krijgen maar pas na DNA verificatie van de afstamming volledig ‘S’ zijn en een stamboekcertificaat ontvangen. U ontvangt van deze stier dan ook een nieuwe gele kaart waarop aangegeven staat dat dit een door de VLR gekwalificeerde dekstier is. 
Zoals u in de keuringseisen kunt nalezen kunnen nakomelingen pas de ‘S’ kwalificatie krijgen als de vader ‘S’ is mét certificaat!

We hebben de nieuwe fokeisen in de laatste ALV vastgesteld. Om geen onduidelijkheid te hebben over de interpretatie van datgene wat is vastgelegd over de positie van het laken, is met de inspecteurs hierover gesproken en hebben we de volgende richtlijn vastgesteld:
Wit voor de achterkant van het schouderblad of achter midden van heupknobbel is geen S. 
Witte haren/vlek buiten het laken is geen reden meer voor R kwalificatie. De inspecteurs zullen hierover regelmatig onderling contact hebben voor een eenduidige uitvoering

Fok Advies Commissie
De nieuwe FAC is samengesteld en heeft voor het eerst met elkaar gesproken op 6 juli. Deze commissie bestaat uit: Albert van den Belt (voorzitter), Evelien Navis (secretaris), Leon Benders, Reurt Boelema, Eeuwe Schaap, Herwin Eding (CRV) en Jan ten Napel (WUR). Ook de nieuwe leden van de FAC zullen zich in het komende blad kort aan u voorstellen.

De commissie zal zich bezig gaan houden met de fokkerij op populatieniveau, signaleren van interessante stieren, data verzameling en andere overkoepelende zaken.

De FAC rapporteert aan het bestuur, en als u vragen of opmerkingen heeft voor de commissie kunt u die via het bestuur indienen.

Vereniging Lakenvelder Runderen 25 jaar
De oprichting van de Vereniging vond plaats op 23 november 1996. Wij willen hier graag bij stilstaan door in het najaar een live bijeenkomst te organiseren. We hopen dat u hier in grote getale bij aanwezig kunt zijn. Houdt uw mail in de gaten voor meer informatie hierover.

We wensen u een goede zomer toe.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de VLR