Privacyverklaring

van de Vereniging Lakenvelder Runderen

 

 1. Wat betekent de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in gegaan. Deze geldt ook voor alle stichtingen en verenigingen. Ook onze verenigingen heeft te maken met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden.

De vernieuwde wet moet de privacy van mensen beter beschermen. Het gaat om strengere regels voor het verwerken van persoonsgegevens (waaronder verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, gebruiken en wissen van persoonsgegevens). Het niet naleven van de nieuwe privacywet kan bestraft worden met hoge boetes. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop wij dit doen.

De VLR verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. De VLR houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de VLR verwerkt van haar leden, donateurs, adverteerders of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt/bent van VLR, of om een andere reden persoonsgegevens aan de VLR verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

2. Verantwoordelijk voor uw privacy
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van de VLR, Deze is bereikbaar via deze link. KLIK HIER.

 1. Welke gegevens verwerkt de VLR en voor welk doel

In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam;
  b) adresgegevens, postcode, woonplaats;
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen);
  d) UBN

De VLR verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, en de eventuele opzegging daarvan;
  b) Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van VLR en het toesturen van het tijdschrift “De Lakenvelder” of bestelde artikelen;
  c) Uw naam, adresgegevens en UBN wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, keuringen, bestellingen en overige diensten (bijv. stamboekcertificaten) af te wikkelen.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen de VLR, of haar leden, bestuur en vrijwilligers.

 1. Bewaartermijnen

De VLR verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Gebruik door derden en beveiliging

De VLR zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Persoonsgegevens worden alleen met derden (bijv. FHRS) gedeeld ten behoeve van de inning van gelden m.b.t. het lidmaatschap, keuringen, abonnementen en advertenties. Met deze verwerkers heeft de VLR een verwerkersovereenkomst afgesloten. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking/gebruik.

 

 1. Wijzigingen

De VLR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Indien de VLR een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop de VLR uw persoonsgegevens verwerkt, zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website of in ons tijdschrift “De Lakenvelder”.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Hebt u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.