Statuten

blad 1
Notariskantoor
Mr P.R. Moerland
Raadhuisstraat 9
Postbus 25
7090 AA Dinxperlo
tel. (0315) 651253
CONCEPT
Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia
of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren
van de akte contact op te nemen
cliëntnr.: 3504, B2283
zaaknr.: 21064 PM / 27-04-2012
STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Vandaag, *, verscheen voor mij, Mr Peter Robert Moerland, notaris gevestigd in de ——
gemeente Aalten: ————————————————————————————–
de heer ADRIAAN CORNELIS APELDOORN, wonende Varsseveldseweg 11 te —–
7095 BG De Heurne, geboren te ‘s-Hertogenbosch op veertien juli negentienhonderd vier
en zestig (Nederlands Rijbewijs nummer: 4523811401, uitgegeven te Aalten op ———-
zeventien november tweeduizend acht), gehuwd, ————————————————
volgens zijn verklaring ten deze handelend als voorzitter van de vereniging: —————
VERENIGING LAKENVELDER RUNDEREN, statutair gevestigd te Wageningen, —
kantoor houdende te 7211 EM Eefde, Jodendijk 49, ingeschreven in het handelsregister –
van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem onder —————-
nummer 09098033, en deze vereniging ingevolge het bepaalde in artikel 22 lid 4 van —-
haar statuten te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigend.———————————-
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van een besluit van de —
algemene vergadering van voornoemde vereniging, genomen op twaalf mei tweeduizend
twaalf, van welk besluit een uittreksel uit de notulen aan deze akte zal worden gehecht, –
de statuten van voornoemde vereniging te willen wijzigen in die zin, dat deze vanaf ——
heden zullen luiden als volgt: ————————————————————————
Naam en Zetel ——————————————————————————————
ARTIKEL 1:——————————————————————————————–
De vereniging draagt de naam: VERENIGING LAKENVELDER RUNDEREN. ——-
Zij is gevestigd te Wageningen. ———————————————————————
Doel ——————————————————————————————————
ARTIKEL 2:——————————————————————————————–
1. De vereniging heeft ten doel de instandhouding van het Lakenvelder Runderras in —
Nederland en daarbuiten. ————————————————————————
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: ——————————————–
a. het bevorderen van de zuiverheid van het ras; ——————————————
b. het bijhouden of laten bijhouden van een Stamboek voor Lakenvelder runderen;
c. het verrichten of laten verrichten van inschrijvingen van dieren volgens de bij —
deze statuten en het stamboekreglement gegeven voorschriften; ——————–
d. het geven van steun en voorlichting (aan de leden) op het gebied van de ———
rundveefokkerij; —————————————————————————–
e. het adviseren bij de selectie en inzet van Lakenvelder stieren voor gebruik bij —
kunstmatige inseminatie en voor natuurlijke dekking; ——————————–
f. het bevorderen van contact tussen de leden en het coördineren van nuttige ——-
initiatieven;———————————————————————————–
blad 2
g. het onderhouden van contacten met andere organisaties of instellingen die haar
doel dienen; ———————————————————————————-
h. het te baat nemen van overige wettige middelen die haar doel bevorderen. ——-
Duur —————————————————————————————————–
ARTIKEL 3:——————————————————————————————–
1. De vereniging is opgericht op drie en twintig november negentienhonderd zes en —-
negentig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.———————————————-
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. ————————————–
Stamboekregister—————————————————————————————
ARTIKEL 4:——————————————————————————————–
1. Alle op het bedrijf van een lid geboren kalveren die voldoen aan de regels zoals —–
verwoord in het Stamboekreglement worden in het stamboek geregistreerd. ———–
2. Het bestuur van de vereniging is verplicht de in het vorige lid bedoelde voorschriften
bekend te maken aan de leden. —————————————————————–
Discriminatieverbod———————————————————————————–
ARTIKEL 5:——————————————————————————————–
Tussen (aspirant)leden of (aspirant)aangeslotenen mag niet worden gediscrimineerd. —–
Leden —————————————————————————————————-
ARTIKEL 6:——————————————————————————————–
1. Leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die de doelstellingen van
de vereniging onderschrijven, zich als zodanig hebben opgegeven bij het bestuur en
door het bestuur zijn toegelaten, een en ander onverminderd het in artikel 8, leden 2
en 3, bepaalde. ————————————————————————————
2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn —–
opgenomen. —————————————————————————————
Donateurs en ereleden———————————————————————————
ARTIKEL 7:——————————————————————————————–
1. Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die een doel ———-
nastreven dat is gericht op de bevordering van de doelstellingen van de vereniging, –
aan de activiteiten van de vereniging willen deelnemen, zich jegens de vereniging —
verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage en door het bestuur zijn ———-
toegelaten, een en ander onverminderd het in artikel 8, leden 2 en 3, bepaalde.——–
Ter gelegenheid van de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse bijdrage ——-
worden medegedeeld. Het minimumbedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt ———-
vastgesteld door de algemene vergadering en bedraagt tenminste de helft van de —–
contributie van de leden. ————————————————————————
2. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde zowel namens —
de vereniging als door de donateur worden beëindigd. In geval van beëindiging in de
loop van een verenigingsjaar zal geen restitutie van de jaarlijkse bijdrage ————-
plaatsvinden. ————————————————————————————–
3. Ereleden zijn zij, die als zodanig op voorstel van het bestuur wegens hun ————-
buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering zijn –
benoemd. ——————————————————————————————
4. Ereleden die niet tevens gewoon lid zijn hebben geen stemrecht. Ereleden zijn ——-
vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.—————————-
5. Donateurs en ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke –
hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. ——————————
Toelating ————————————————————————————————
blad 3
ARTIKEL 8:——————————————————————————————–
1. Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden en donateurs. ——————-
2. Weigert het bestuur de toelating als in lid 1 bedoeld, dan is hiertegen beroep ———
mogelijk in de eerstvolgende algemene vergadering. —————————————
3. Het bestuur is gehouden de betreffende persoon van de hiervoor in lid 2 genoemde –
mogelijkheid in kennis te stellen, alsmede hem zo spoedig mogelijk op de hoogte te
stellen van de datum van de eerstvolgende algemene vergadering.———————–
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om —
door erfopvolging te worden verkregen. ——————————————————
Einde lidmaatschap ————————————————————————————
ARTIKEL 9:——————————————————————————————–
1. Het lidmaatschap eindigt door: —————————————————————–
a. voor wat betreft een lid-natuurlijk persoon overlijden van het lid en voor wat —
betreft een lid-rechtspersoon wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan; ——
b. opzegging door het lid; ———————————————————————
c. opzegging door de vereniging; ————————————————————
d. ontzetting uit het lidmaatschap. ———————————————————–
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar en met inachtneming een opzeggingstermijn van één maand.
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Alsdan eindigt het
lidmaatschap met ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar. De secretaris is —–
verplicht de ontvangst van voormelde kennisgeving binnen acht dagen schriftelijk te
bevestigen.—————————————————————————————–
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap —-
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was —–
opgezegd. ——————————————————————————————
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan met onmiddellijke ingang ———-
plaatsvinden: ————————————————————————————–
a. binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn —-
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het —
besluit is alsdan niet op hem van toepassing; ——————————————-
b. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de —
vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing; ———————-
c. indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te —
laten voortduren. —————————————————————————-
5. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts tegen het einde van
het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een –
opzegtermijn van vier weken, indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te —
zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke ————-
verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, voorts indien het lid heeft ——–
opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap —–
gesteld, alsook indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave —
van de redenen door het bestuur. —————————————————————
6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid in —-
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de ——
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt schriftelijk met –
opgave van de redenen door het bestuur. —————————————————–
blad 4
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten –
voortduren en van een besluit tot ontzetting is de betrokkene binnen één maand na —
ontvangst van de kennisgeving bevoegd in beroep te gaan bij de algemene ————
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ———
geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting moet worden ———-
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal —-
uitgebrachte geldige stemmen. —————————————————————–
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, om welke reden of —
oorzaak ook, eindigt, zal geen restitutie van contributie plaatsvinden.——————-
9. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap
noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in —–
ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde één
(1), twee (2) of drie (3) van het ledenblad, indien de vereniging gebruik maakt van —
deze communicatiemiddelen. ——————————————————————-
Geldmiddelen——————————————————————————————-
ARTIKEL 10: ——————————————————————————————
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ——————————————–
a. de jaarlijkse contributie van de leden; —————————————————
b. de jaarlijkse bijdragen van de donateurs; ————————————————
c. de bijdragen voor in/overschrijving van dieren in de stamboekregisters; ———-
d. de bijdragen voor opname in het Keurstamboek; ————————————–
e. erfstellingen, legaten en schenkingen; —————————————————
f. alle overige baten.—————————————————————————
2. De hoogte der contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering. ———–
Bestuur ————————————————————————————————–
ARTIKEL 11: ——————————————————————————————
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf (5) personen. Met ——-
inachtneming van het vorenstaande stelt de algemene vergadering het aantal ———
bestuursleden vast. ——————————————————————————-
2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering en uit de leden der
vereniging. —————————————————————————————-
3. Benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, —-
behoudens het bepaalde in lid 5. —————————————————————
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ———
tenminste vijf (5) leden. ————————————————————————
Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping tot de vergadering ————-
meegedeeld. —————————————————————————————
Een voordracht door vijf of meer leden moet tenminste drie dagen vóór de aanvang –
van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. ————————
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ——-
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit
van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste ———
twee/derde van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of ——————
vertegenwoordigd is. —————————————————————————–
5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig —
het voorgaande lid de opgemaakte voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen,
dan is de algemene vergadering vrij in haar keus. ——————————————-
blad 5
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die ——
voordrachten ————————————————————————————–
7. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden vijf, blijft het bestuur bevoegd. ——–
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen —
waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. ——-
ARTIKEL 12: ——————————————————————————————
1. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een meerderheid —–
vereist van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige ——–
stemmen.——————————————————————————————-
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ——
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ——————————————-
2. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit ——
schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. ————–
3. Bestuursleden hebben zitting voor een termijn van ten hoogste drie (3) jaar. ———-
Jaarlijks treden een of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te —–
maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. ————————————–
Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van ——
aftreden de plaats van zijn voorganger in. —————————————————-
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts bij het einde van het lidmaatschap van de —
vereniging.—————————————————————————————–
ARTIKEL 13: ——————————————————————————————
1. De voorzitter van de vereniging wordt in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn –
midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn —
midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie ———-
bekleden.——————————————————————————————-
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen ———–
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. —————
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van
en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. ———————————–
Bestuurstaak en vertegenwoordiging —————————————————————
ARTIKEL 14: ——————————————————————————————
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. ————————————–
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. ————————-
Bovendien vertegenwoordigen de voorzitter en de secretaris tezamen, dan wel de —
voorzitter en de penningmeester tezamen, dan wel de secretaris en de ——————
penningmeester tezamen de vereniging in en buiten rechte. ——————————-
3. Het bestuur behoeft de machtiging van de algemene vergadering voor: —————–
a. het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van –
registergoederen; —————————————————————————-
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of ———
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich —
tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt; ———————–
c. het aangaan van geldleningen; ————————————————————
d. het huren of verhuren van registergoederen; ——————————————–
e. handelingen waarvan het bedrag of de waarde een door de algemene ————-
vergadering te bepalen hoogte te boven gaat.——————————————-
blad 6
4. Op het ontbreken van de machtiging ter zake van de in lid 3 sub a. en b. gemelde —-
handelingen kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.———————–
5. De ingevolge de in lid 3 sub a. en b. vereiste machtiging geldt mede voor de ———
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de aldaar ——-
omschreven handelingen. ———————————————————————–
6. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan ——–
anderen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te ———————-
vertegenwoordigen. ——————————————————————————
Commissies, adviseurs, inspecteur ——————————————————————
ARTIKEL 15: ——————————————————————————————
1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van —
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.–
2. Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs. Zo de geldmiddelen van de ——-
vereniging zulks toelaten kunnen zij voor hun werkzaamheden gehonoreerd worden.
3. De vereniging heeft een eigen inspecteur en/of laat inspectie verrichten door derden.
Jaarverslag – rekening en verantwoording ———————————————————
ARTIKEL 16: ——————————————————————————————
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles —
betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe —
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te —–
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen —
worden gekend. ———————————————————————————–
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar —-
(verenigingsjaar) de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging te ——
maken en op papier te stellen. ——————————————————————
3. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. —————————————
4. De op de gegevensdragers aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier ——–
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager —
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en ——
volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige ———-
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden ———
gemaakt. ——————————————————————————————-
Algemene ledenvergaderingen———————————————————————–
ARTIKEL 17: ——————————————————————————————
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar dient een algemene vergadering (de
jaarvergadering) te worden gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze algemene —
vergadering zijn jaarverslag uit te brengen over de gang van zaken in de vereniging –
en over het gevoerde beleid en de balans en de staat van baten en lasten met een —–
toelichting aan de vergadering over te leggen. ———————————————–
2. Het bestuur is verplicht ter algemene vergadering alle door de vergadering gewenste
inlichtingen te verschaffen. ———————————————————————
3. In de algemene vergadering dient een commissie te worden benoemd van tenminste
twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de —-
rekening en verantwoording. De commissie brengt ter eerstvolgende algemene ——
vergadering verslag uit van haar bevindingen. Desverlangd kan deze commissie zich
door een deskundige doen bijstaan.————————————————————
blad 7
4. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te —–
tonen en inzage van de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de —-
vereniging te geven.——————————————————————————
ARTIKEL 18: ——————————————————————————————
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met ————
inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. De bijeenroeping ———-
geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. ——————-
Indien een lid hiermee instemt, kan de schriftelijke mededeling geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het —
adres dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt. —————————————
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ———————–
2. Behalve de in artikel 17 bedoelde algemene vergaderingen zullen algemene ———-
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig of wenselijk —
acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen ——–
onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van het aantal stemmen van alle leden der
vereniging.—————————————————————————————–
3. Na ontvangst van een zodanig verzoek is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van
een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan
het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd
ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die —————
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ———
vergaderingen bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen. —————
4. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in lid 2 wordt voldaan indien
het verzoek elektronisch is vastgelegd. ——————————————————-
ARTIKEL 19: ——————————————————————————————
1. Alle leden, ereleden en donateurs hebben toegang tot de algemene vergaderingen. —
Over toelating van andere personen beslist de algemene vergadering. ——————-
2. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. ——————–
Een geschorst (bestuurs)lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot —
schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. —————
3. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft één stem.————————————————
Ereleden die niet tevens gewoon lid zijn van de vereniging hebben een adviserende –
stem. ————————————————————————————————
4. Ieder lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te —
doen uitbrengen, welke laatstbedoelde op deze wijze echter niet meer dan twee ——
andere leden mag vertegenwoordigen. ——————————————————–
De volmacht moet voor de aanvang van de algemene vergadering aan de secretaris –
ter hand gesteld worden.————————————————————————-
5. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen
met een volstrekte meerderheid van stemmen.———————————————–
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, —
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit
van de algemene vergadering. ——————————————————————
7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, –
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent —
blad 8
alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging
of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is enig voorschrift —-
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of daarmee verband houdende —
formaliteit niet in acht genomen.—————————————————————
8. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het ———–
aannemen van voorstellen over zaken bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt –
op voorstel van de voorzitter. Indien een stemgerechtigde zich verzet tegen dit laatste
voorstel, dient hoofdelijke stemming plaats te vinden. ————————————-
9. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van
stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.———————————————————
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der ——–
stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen —
wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die bij de eerste ———–
stemming het grootste aantal der stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die —
bij die tweede stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien
bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. ——————————-
10. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de —-
vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd –
voorstel. ——————————————————————————————–
11. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde ——-
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet ———
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door de —–
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. —-
12. Onder stemmen in dit artikel worden verstaan uitgebrachte geldige stemmen, als —-
hoedanig niet in aanmerking komen blanco en/of met de naam van het stemmend lid
ondertekende stemmen.————————————————————————–
ARTIKEL 20: ——————————————————————————————
1. De voorzitter of zijn plaatsvervanger leidt de vergaderingen. Ontbreken de voorzitter
en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere door het bestuur aan te wijzen —-
bestuursleden als voorzitter op. —————————————————————-
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ——-
vergadering daarin zelve.————————————————————————
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door
de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden, die door de voorzitter
en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. ——————————————
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het —-
verhandelde doen opmaken. ——————————————————————–
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden —
gebracht. ——————————————————————————————-
Statutenwijziging ————————————————————————————–
ARTIKEL 21: ——————————————————————————————
1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 lid 7 kan wijziging van de statuten slechts —–
plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd ———–
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden ——
voorgesteld. —————————————————————————————
blad 9
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel –
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der —
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) —-
woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter —
inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. ——
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van
tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. ———-
ARTIKEL 22: ——————————————————————————————
1. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is –
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.———–
2. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging(en) en de ———–
gewijzigde statuten neder te leggen bij het betreffende handelsregister. —————–
ARTIKEL 23: ——————————————————————————————
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke ———-
beperking. ———————————————————————————————–
Ontbinding en vereffening—————————————————————————-
ARTIKEL 24: ——————————————————————————————
Voor zover daarvan in artikel 25 niet uitdrukkelijk is afgeweken, is het in de artikel 21 —
bepaalde van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.———————
ARTIKEL 25: ——————————————————————————————
1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden indien op een algemene ———–
vergadering tenminste twee/derde gedeelte van het totaal aantal leden der vereniging
zich daarvóór verklaart. ————————————————————————-
2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende,
tenminste acht dagen na de eerste te houden, algemene vergadering, met een ———
meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige –
stemmen.——————————————————————————————-
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen —-
moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging
te ontbinden.—————————————————————————————
4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. —-
Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, ——–
geschiedt de vereffening door het bestuur. —————————————————
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering
te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen —–
overeenstemmen. ———————————————————————————
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de —-
statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen –
die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de ———
woorden “in liquidatie”. ————————————————————————-
Reglementen——————————————————————————————–
ARTIKEL 26: ——————————————————————————————
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen ter nadere ——–
regeling van alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. ———-
blad 10
2. Reglementen zullen geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in —–
strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij die afwijking door
de wet of de statuten wordt toegestaan. ——————————————————-
De comparant is mij bekend.————————————————————————-
WAARVAN AKTE, ———————————————————————————
in minuut opgemaakt, is verleden te Dinxperlo, op de datum in het hoofd dezer gemeld.–
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen —
persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en –
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte
voorlezing door de comparant en mij ondertekend. ———————————————-