Stamboek reglement

REGLEMENT VOOR HET STAMBOEK VAN DE VERENIGING LAKENVELDER RUNDEREN (VLR).

 

Doel en functie van het stamboek.

Het stamboek voor Lakenvelder runderen staat ten dienste van de Vereniging Lakenvelder Runderen, (VLR), om de door middel van doelgerichte fokkerij verkregen fokzuiverheid van het ras te garanderen.

Artikel 1.

Het reglement voor het Stamboek voor Lakenvelder runderen is in overeenstemming met en sluit aan bij het Reglement Stamboekregistratie van het FHRS zoals dat gehanteerd wordt door het Fries Hollands Rundvee Stamboek te Leeuwarden.

Waar relevante zaken niet nader omschreven zijn, geldt het FHRS-reglement.

Artikel 2.

Standaard van het ras.

De standaard van het lakenvelder runderras is als volgt;

Het lakenvelder rund is een middel groot ras dat wordt gekenmerkt door:

 1. een witte band rondom de middenhand, tussen schouder en heup. Deze witte band   dient bij volwassen dieren op het smalste punt minimaal ten minste 20 cm. breed te zijn
 2. de lakenvelder heeft een zwarte of rode voor- en achterhand.
 3. er mogen geen witte aftekeningen voorkomen aan kop en ledematen. Onder witte aftekening wordt ook verstaan andere afwijkende haarkleuring zoals witte haartjes of grijze vlekjes op het lichaam.
 4. tong, hoeven en horens dienen bij voorkeur (donker) gepigmenteerd te zijn.
 5. het onder d. gestelde geldt ook voor de achterkwartieren van de uier.
 6. de huid dient dun te zijn en fijn behaard.
 7. de kop dient sprekend te zijn met wat dunne, licht vluchtige horens. Onthoornde dieren zijn toegestaan, hoornloze dieren niet.

Artikel 3. Eliminatoire factoren:

Redenen tot afkeuring zijn;

 1. alle eigenschappen die niet in voldoende mate voldoen aan de rasbeschrijving zoals genoemd in Artikel 2.
 2. een duidelijke fysieke misvorming.

Artikel 4. Het Stamboekregister:

 • In het Stamboekregister zijn de dieren opgenomen die voldoen aan de VLR afstammingseisen (S) en de exterieureisen volgens het formulier Keuringseisen VLR.
 • Een uit “grading up” gefokt rund kan in het stamboekregister worden opgenomen als het op grond van afstammingsgegevens voor 96.88 % LV-bloed heeft, mits de uiterlijke kenmerken van het dier niet strijdig zijn met de standaard van het ras, zoals genoemd in artikel 2 en in het formulier Keuringseisen VLR.
 • Om in het Stamboekregister te worden opgenomen dient de moeder minimaal het predikaat Register (R) te hebben.
 • De gegevens van de dieren die volgens artikel 4 worden geregistreerd, staan vermeld in het runderbestand van IRIS. (Internationaal Registratie en Informatie Systeem)

4.5 Dekbewijzen van voor natuurlijke dekking (ND) gebruikte stieren dienen te worden         bijgehouden en periodiek te worden opgestuurd naar FHRS of CRV.

De gegevens van door KI bevruchte dieren worden door de inseminator aangeleverd aan       de database van het IRIS.

4.6a. Elk geboren kalf dient volgens de wettelijke regels te worden aangemeld aan het I&R

systeem van het Ministerie van LNV en te worden voorzien van geldige oormerken.

 1. Voor elk geboren kalf wordt een registratiekaart aangemaakt. Deze kaart wordt bij

bedrijfsbezoek ter hand gesteld aan de inspecteur of stamboekfunctionaris die het kalf

beoordeelt op stamboekwaardigheid.

Artikel 5. Bewijzen van inschrijving:

 1. Voor de in het Stamboek-register ingeschreven dieren wordt een Stamboekcertificaat verstrekt, mits deze dieren voldoen aan de standaard van het LV-ras, als genoemd in artikel 2.
 2. Voor de in het Keur Stamboek (KS) ingeschreven dieren wordt een KS-map verstrekt.
 3. Voor dieren die worden gekeurd voor Keur Stamboek of Fokstier (FS) wordt een keuringsformulier verstrekt.

Artikel 6. Stamboekcertificaten bij afvoer.

 1. Bij verkoop dient het Stamboekcertificaat door de verkoper aan de koper te worden overhandigd. De koper kan bij het stamboeksecretariaat een nieuw Stamboekcertificaat ”op naam” worden aangevraagd.
 2. Bij verkoop voor de slacht en van gestorven dieren moet het stamboekcertificaat eveneens worden opgezonden naar het stamboeksecretariaat.

Artikel 7. Keuringen / Inschrijvingen.

De inschrijving wordt uitgevoerd door een door de VLR aangestelde inspecteur.

Artikel 8. Herkeuring.

De eigenaar van een afgekeurd rund kan herkeuring aanvragen. De herkeuring dient binnen een termijn van zes weken na de eerste keuring te worden aangevraagd bij het bestuur.

De herkeuring vindt plaats binnen zes weken na de aanvraag door een commissie van drie personen, daartoe aangewezen door het bestuur.

De totale kosten voor de herkeuring worden bij afkeuring door de aanvrager gedragen en bij goedkeuring door de vereniging.

Artikel 9. Predikaat Keurstamboek. (KS)

9.1. Het stamboek houdt een KS-register bij.

Hierin zijn dieren opgenomen die door een speciale keuringscommissie zijn beoordeeld aangaande de volgende eigenschappen overeenkomstig aan het Keurstamboekreglement:

 1. het rastype dient aan alle eisen zoals omschreven in artikel 2 te voldoen, met dien verstande dat de lakenbreedte op het smalste punt tenminste 25 cm dient te zijn,

daarbij mag het laken niet voor de verticale lijn achter het schouderblad liggen en niet achter de verticale lijn voor de heupknobbel,

 1. het dier moet voldoende ontwikkeling hebben, de kruishoogte moet voor dieren tot 4 jaar oud minimaal 126 cm zijn en mag maximaal 136 cm bedragen. (bij 4 jaar en ouder maximaal 139 cm).
 2. voor de verdere exterieureisen wordt verwezen naar het formulier Keuringseisen VLR.
 3. de beide ouders en de vier grootouders dienen in het LV-stamboek te zijn ingeschreven.
 4. het dier dient tenminste eenmaal gekalfd te hebben en minimaal twee jaar oud te zijn,
 5. tong, klauwen, horens en uier dienen in voldoende mate gepigmenteerd te zijn.

9.2. Dieren dienen bij het stamboeksecretariaat worden aangemeld voor opname in het KS.

 1. de dieren worden beoordeeld door een commissie bestaande uit ten minste twee door het bestuur aangewezen personen en een stamboekinspecteur.
 2. de uitslag van de beoordeling wordt door de keuringscommissie direct aan de eigenaar kenbaar gemaakt. De eigenaar ontvangt een keuringsformulier.
 3. de eigenaar van een afgekeurd dier kan voor dit dier een herkeuring aanvragen. De voorwaarden van deze herkeuring zijn genoemd in artikel 8.
 4. de eigenaar kan een goedgekeurd dier op zijn vroegst een jaar na de laatste keuring opnieuw ter keuring aanbieden. Dit kan zijn om een hogere score te behalen. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Artikel 10. Keuren Fokstieren. (FS)

10.1. Stieren die voor de fokkerij worden ingezet, worden beoordeeld door een keuringscommissie op de volgende eigenschappen overeenkomstig het fokstierreglement:

 1. het rastype dient aan alle eisen te voldoen zoals omschreven in artikel 2, met dien verstande dat de lakenbreedte op het smalste punt op volwassen leeftijd ten minste 25 cm dient te zijn. Daarbij mag het laken niet voor de verticale lijnachter het schouderblad liggen en niet achter de verticale lijn voor de heupknobbel.
 2. de peniskoker wordt graag geheel gepigmenteerd gezien. Een onderbroken peniskoker geeft een lagere score.
 3. het dier dient voldoende ontwikkeld te zijn. Er geldt een minimum kruishoogte van 115 cm op het moment van keuren.
 4. d. voor de verdere exterieureisen wordt verwezen naar het formulier Keuringseisen VLR.
 5. de beide ouders en de vier grootouders dienen in het LV-stamboek te zijn ingeschreven,
 6. de afstamming van de vader dient door DNA-onderzoek te zijn geverifieerd.
 7. het dier dient bij keuring minimaal 10 maanden oud te zijn.

10.2. De dieren dienen bij het stamboeksecretariaat te worden aangemeld voor keuring voor Fokstier.

 1. de dieren worden gekeurd door een commissie bestaande uit een door het bestuur aangewezen persoon en een stamboekinspecteur. In uitzonderlijke gevallen kan de keuring plaats vinden door twee stamboekinspecteurs.
 2. de uitslag van de beoordeling wordt door de keuringscommissie direct kenbaar gemaakt aan de eigenaar aan wie een keuringsformulier wordt overhandigd. Bij twijfel wordt een derde commissielid aangewezen door het bestuur. Diens oordeel is bindend.
 3. de eigenaar kan voor een afgekeurd dier een herkeuring aanvragen. De voorwaarden van deze herkeuring zijn genoemd in artikel 8.

Artikel 11. Sancties.

Zie hiervoor het FHRS-reglement Stamboekregistratie.

Artikel 12.

Het Stamboek kan een periodiek verslag doen verschijnen. Evenals mededelingen om de eigenschappen en verdiensten van het ras beter te doen uitkomen.

Artikel 13.

In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de VLR.

Bijlage: Klik hier voor het Formulier keuringseisen VLR.

 

Goedgekeurd, 7 december 2011.

Herzien, 14 december 2017.