Reglement Stamboekregistratie

REGLEMENT STAMBOEKREGISTRATIE VLR

In aanvulling op de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging Lakenvelder Runderen (VLR), vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2021.

I. BEGRIPSBEPALINGEN

VLR: de Vereniging Lakenvelder Runderen.
Deelnemer: Een veehouder die deelneemt aan stamboekregistratie bij de VLR of een Organisatie waaraan dit is uitbesteed.
Afstammingsverificatie: Een vergelijking van de relatie van de nakomeling met de ouders. Toegepaste systemen zijn het DNA onderzoek en eventueel het bloedgroepenonderzoek.
Basisgegevens: Gegevens omtrent datums waarop inseminaties, transplantaties, natuurlijke dekkingen of samenweidingen hebben plaatsgevonden, gekoppeld aan de daarbij betrokken dieren. Bedrijfscontrole: Een bezoek aan een bedrijf waar runderen worden gehouden, waarbij men controleert of het bedrijf werkt conform dit reglement.
Organisatie: De organisatie waarmee de VLR een overeenkomst heeft ten aanzien van de
uitvoering van de stamboekadministratie.
Draagtijd: Voor natuurlijke dekking en inseminatie: het aantal dagen na de dekking/inseminatie tot en met de geboortedatum van het kalf.
Genetisch Defect: Een Genetisch defect of erfelijk gebrek is een aandoening/gebrek die van generatie op generatie kan worden doorgegeven door een afwijking in de genen
Erkende gegevens: Gegevens verzameld overeenkomstig de in het Reglement Stamboekregistratie en/of het Fokbeleid en Keuringseisen VLR vastgelegde voorwaarden.
Gegevensverzameling: Gegevensverzameling verricht in het kader van de door de Overheid verstrekte erkenningen zoals bedoeld in dit Reglement.
H- of A-registratie: Een dier dat bij de stamboekregistratie voldoet aan de eisen uit dit reglement kan worden ingeschreven met een H-registratie (stamboekwaardig in de Hoofdsectie). Een dier dat niet voldoet aan deze eisen wordt ingeschreven met een A-registratie (niet stamboekwaardig in de Aanvullende sectie) of wordt niet ingeschreven.
Kwaliteitsborging: Een systeem waarmee de kwaliteit van de geregistreerde gegevens wordt getoetst.
Stamboek Sectie: Op basis van de EU-verordening 2016-1012 kunnen dieren worden ingeschreven in de navolgende secties van het stamboek: Hoofd-, Aanvullend. Alleen voor dieren die
zijn ingeschreven in de Hoofdsectie van het stamboek kan een officieel EU-Zoötechnisch
Certificaat worden verstrekt ten behoeve van export.

II. ALGEMEEN

ARTIKEL 1. Algemeen

1.1 Inleiding
Stamboekregistratie biedt rundveehouders de mogelijkheid om van hun runderen de afstammingsgegevens te registreren. Deze geregistreerde gegevens kunnen worden bewerkt

tot managementinformatie. Door deelname aan de erkende stamboekregistratie (hierna te noemen stamboekregistratie) wordt de kwaliteit van de stamboekregistratie geborgd en worden de verzamelde gegevens bruikbaar voor fokwaardenschatting en voor publicatie op de door de VLR gewaarmerkte documenten.

1.2 Erkenning
De RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) heeft de VLR erkend voor het
bijhouden van het stamboek voor het ras de Lakenvelder.
1.3 Dienstverlening door derden
Bij met name de verificatie van afstammingsgegevens maakt de VLR, al dan niet op
contractbasis, gebruik van daartoe erkende laboratoria.
Indien onderzoek naar genetische defecten bij stieren plaatsvindt op initiatief van een
Deelnemer buiten medeweten van de VLR, is de Deelnemer verplicht de resultaten
van dergelijk onderzoek te melden aan de VLR binnen 14 dagen na het bekend
worden van de betreffende resultaten.
1.4 Gebruik gegevens
1.4.1 De gegevens die bij de stamboekregistratie van het rund worden vastgelegd blijven gekoppeld aan het betreffende dier.
1.4.2 De gegevens die in het kader van de stamboekregistratie zijn verzameld worden
door de VLR beheerd en worden binnen de kaders van de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) gebruikt voor de volgende doeleinden:
fokwaardenschatting van koeien en stieren, stambomen, selecties van dieren, statistieken en publicaties van predicaten, erelijsten en bedrijfs-gemiddelden, zowel digitaal als in gedrukte vorm.

II. GEGEVENSVERZAMELING

Artikel 2. Deelname

2.1 De deelname aan de stamboekregistratie is vrijwillig.
2.2 Iedere houder van runderen kan zich voor deelname aanmelden bij de VLR of een Organisatie. 2.3 De identificatie en registratie van de runderen ten behoeve van de stamboekregistratie geschiedt conform de wettelijke regelgeving inzake Identificatie en Registratie van Runderen.
2.4 De Deelnemer aan de stamboekregistratie is verantwoordelijk voor de uitvoering van
de activiteiten op zijn bedrijf die in het kader van stamboekregistratie dienen plaats te vinden.
2.5 De registratie van de Erkende gegevens (stamboekgegevens) vindt plaats in de databank van de VLR en/of Organisatie
2.6 Met betrekking tot de geboortemelding van het kalf gelden de volgende eisen,
– vermelding van het identificatienummer;
– vermelding van het identificatienummer van de moeder;
– vermelding van het identificatienummer van de vader;
– vermelding van het geslacht van het kalf;
– vermelding van de haarkleur van het kalf;
– vermelding van eventuele bijzonderheden en naam van het kalf.
2.7 Indien de Deelnemer twijfelt aan de afstamming van reeds geregistreerde of nog te
registreren runderen dient hij dit te melden aan de VLR of de Organisatie. De VLR bepaalt vervolgens de registratie-status.

Artikel 3. Identificatie en Registratie

3.1 De identificatie en geboortemelding van kalveren dient plaats te vinden binnen drie werkdagen na de geboorte.

3.2 De door Deelnemers aan hun bedrijf toegevoegde runderen, waarvan de ouders zijn geregistreerd in een door de overheid erkend stamboek, kunnen, als voldaan is aan
de in dit reglement beschreven voorwaarden, in het stamboek worden opgenomen.

Artikel 4. Voorschriften / criteria voor opname in de secties

4.1 Eisen voor de indeling in een stamboeksectie voor vrouwelijke dieren:
Om ingeschreven te worden in de Hoofdsectie van het stamboek dienen voor een vrouwelijk dier, naast een minimale Lakenvelder bloedvoering van 87,50%:
– de vader en beide grootvaders zijn ingeschreven in de Hoofdsectie van het stamboek;
– de moeder en moedersmoeder zijn ingeschreven in de Hoofd- of Aanvullende sectie van het stamboek voor hetzelfde ras.
Als het vrouwelijke dier niet voldoet aan beide bovenstaande eisen, kan het worden
ingeschreven in de Aanvullende sectie bij een minimale lakenvelder bloedvoering van 50,00%.
Als het vrouwelijke dier niet voldoet aan bovenstaande eisen, zal het niet worden ingeschreven.
4.2 Eisen voor de indeling in een stamboeksectie voor mannelijke dieren:
Om ingeschreven te worden in de Hoofdsectie van het stamboek dienen voor een mannelijk dier naast een minimale Lakenvelder bloedvoering van 87,50%:
– de vader, beide grootvaders, moeder en vaders moeder zijn ingeschreven in de Hoofdsectie van het stamboek;
– moedersmoeder dient te zijn ingeschreven in de Hoofd- óf Aanvullende sectie.
Als het mannelijke dier niet voldoet aan beide bovenstaande eisen, kan het worden
ingeschreven in de Aanvullende sectie bij een minimale lakenvelder bloedvoering van 50,00%.
Als het mannelijke dier niet voldoet aan bovenstaande eisen, zal het niet worden ingeschreven.

Artikel 5. Afstammingseisen voor registratie per klasse

Conform het Fokbeleid en de Keuringseisen VLR gelden de volgende eisen:
5.1 Afstammingseisen voor S-registratie van vrouwelijke runderen:
– De vader moet in de hoofdsectie stamboek zijn geregistreerd met (KS) of (S);
– Registratie bloedvoering minimaal 87,50% Lakenvelder;
– De moeder moet in de hoofdsectie stamboek zijn geregistreerd met minimaal (R) of in de Aanvullende sectie AR.
5.2 Afstammingseisen voor S-registratie van mannelijke runderen:
– De vader moet in de hoofdsectie stamboek zijn geregistreerd met (KS) of (S) en zijn afstamming

moet geverifieerd zijn door middel van DNA- en/of bloedgroepenonderzoek;
– De moeder moet in de hoofdsectie stamboek zijn geregistreerd met minimaal (R);
– Registratie bloedvoering minimaal 87,50% Lakenvelder.
5.3 Afstammingseisen voor KS-registratie van zowel vrouwelijke als mannelijke runderen:
– Registratie bloedvoering 100% Lakenvelder.
– Ouders en grootouders moeten in de hoofdsectie stamboek zijn geregistreerd met (KS) of (S) 5.4 Afstammingseisen voor R- en O-registratie van zowel vrouwelijke als mannelijke runderen:
– Registratie bloedvoering minimaal 87,50% Lakenvelder.
5.5 Afstammingseisen voor AR- en AG-registratie van zowel vrouwelijke als mannelijke runderen: – Registratie bloedvoering minimaal 50,00% Lakenvelder.
5.6 Omtrent de afstamming van een rund, kan Afstammingsverificatie als voorwaarde
voor stamboekregistratie worden gesteld.

Artikel 6. Kwaliteitsborging

6.1 De kwaliteit van de stamboekregistratie wordt door de VLR getoetst aan dit reglement.

6.2 De Deelnemer dient zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van controles in het kader van Kwaliteitsborging.
6.3 De computermatige controle op de administratie heeft een continu karakter en heeft met name betrekking op de aangeleverde basis gegevens en de geboorte melding.

Artikel 7. Taakverdeling Stamboekregistratie

Deelnemer:
7.1 Voert de identificatie en registratie uit overeenkomstig de wettelijke regelgeving
inzake Identificatie en Registratie van Runderen.
7.2 Verleent zijn medewerking aan de Bedrijfscontroles in het kader van Kwaliteitsborging die op zijn runderen en of het bedrijf worden uitgevoerd.
7.3 Meldt, bij de VLR of de Organisatie, de op het bedrijf voorkomende bijzonderheden die het resultaat van de registratie kunnen beïnvloeden.
7.4 Meldt, bij de VLR, in geval bij een kalf (dier) de verdenking is van een (mogelijk) Genetisch defect en verstrekt daartoe aan de VLR de gevraagde informatie.
De VLR of de Organisatie zorgt voor:
7.5 Het beheer over de deelnameregistratie en het werven van nieuwe deelnemers.
7.6 De administratieve vastlegging van de Basisgegevens.
7.7 Het afhandelen van signaleringsoverzichten en foutenprotocollen en het mede oplossen van stamboekregistratie problemen bij de Deelnemers.
7.8 (Medewerking aan) de uitvoering van kwaliteitscontroles in het kader van Kwaliteitsborging.
7.9 Begeleiding en ondersteuning bij Afstammingsverificatie met behulp van DNA- en/of bloedgroepenonderzoek.

III. SLOTBEPALINGEN

8.1 In zaken welke in dit reglement niet of onvoldoende zijn geregeld neemt het bestuur van de VLR een beslissing.
8.2 Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de VLR op DATUM
8.3 Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld.